• + 31 (0) 55 20 20 922

  Privacy Verklaring

  Kuiper Certificering gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, bedrijfsadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

  Verwerking persoonsgegevens

  Kuiper Certificering verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; het certificeren van machines onder de Machinerichtlijn. Dit kan met zich meebrengen dat Kuiper Certificering gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met de autoriteiten. In deze gevallen worden gegevens opgevraagd op basis van wettelijke bepalingen.

  Informatie over gegevensverwerking

  Kuiper Certificering informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken. In de volgende gevallen informeren wij u niet:

  • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt.
  • U weet al welke persoonsgegevens Kuiper Certificering van u heeft.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Kuiper Certificering zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Bewaartermijn persoonsgegevens

  Kuiper Certificering bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

  Uw rechten

  In de volgende situaties kunt u een schriftelijk verzoek doen

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk, artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

  Contact

  Voor algemene vragen over de privacybescherming binnen Kuiper Certificering kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via ons adres.